หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/orgc... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน /โครงสร้าง จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/boar... https://www.plakrad.go.th/staf... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู บุคลากร จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/dnm_... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน/อำนาจหน้าที่ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน/แผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/cont... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน/ติดต่อ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/dnm_... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปรากฎตาม URL ที่ 2
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/dnm_... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ จะปรากฎตาม URL ที่ 2
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/webb... https://www.plakrad.go.th/webb... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู บริการประชาชน /กระดานสนทนา จะปรากฎตาม URL ที่ 2
o9 Social Network https://www.plakrad.go.th/home https://www.facebook.com/profi... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือก FACEBOOK ทางด้านขวามือมุมบนของเว็ปไซต์หน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/dnm_... 1. เข้าเว็ปไซต์หลัก
https://www.plakrad.go.th/home
2. เลือกเมนู การบริหารบุคคล /นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะปรากฎตาม URL ที่ 2
 
  (1)     2      3      4      5