หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - link 1
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - link 1
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - link 1
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - link 1
    - link 2
    - link 3
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - link 1
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    - link 5
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
    - link 1
 
   1     (2)     3      4      5      6