หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 แผนดำเนินงานประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/dnm_...
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/news...
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.plakrad.go.th/dnm_...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.plakrad.go.th/serv... https://www.plakrad.go.th/dnm_... https://www.plakrad.go.th/dnm_... https://www.plakrad.go.th/dnm_...
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news...
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.plakrad.go.th/proj...
o17 E-Service https://www.plakrad.go.th/cont... https://www.plakrad.go.th/home
 
   1     (2)     3      4      5      6