หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj...
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/dnm_... https://www.plakrad.go.th/proj...
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/egp.... https://www.plakrad.go.th/news... http://process3.gprocurement.g...
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/egp....
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
 
   1      2     (3)     4      5      6