หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด
หลวงพ่อทรัพทย์ วัดปลักแรด
วัดปลักแรด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด
จ.ส.ต.พะเยา จันทร์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
“เทศบาลน่าอยู่ คู่การศึกษา
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์ ทต.ปลักแรด
เทศบาลตำบลปลักแรด
1
2
3
4
5
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรณีโอนเข้าบัญชี กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายแทน อปท.โดยโอนเข้าบัญชีในวันที่10กันยายน 2564 /
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 30 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของ สถ. ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2206 30 ก.ย. 2564
ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ กพส. มท 0810.4/ว2208 30 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 5 กศ. มท 0816.3/ว2214 [เอกสารแนบ] 30 ก.ย. 2564
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564-2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 30 ก.ย. 2564
ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว5575 30 ก.ย. 2564
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาติชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ก.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 30 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16913-16922 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือจังหวัดตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กศ. มท 0816.5/ว2185 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 29 ก.ย. 2564
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2183 29 ก.ย. 2564
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2564
การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2178 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สน.บถ. มท 0809.4/ว37 29 ก.ย. 2564
ผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว133 28 ก.ย. 2564
การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5540 28 ก.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 28 ก.ย. 2564
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2175 [เอกสารแนบ] [แบบรายงาน] 28 ก.ย. 2564
แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5520 28 ก.ย. 2564
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1,046
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-569-4141
เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-365242 โทรสาร : 055-365242
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลปลักแรด
จำนวนผู้เข้าชม 5,823,905 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10