หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ.ปภังกร กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 0896428252


พ.จ.อ.ปภังกร กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0896428252
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


.
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0869299111


นางสมถวิล หรสาตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0956345521


นายอนิรุทธ แก้วอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0866804849


พ.จ.อ.ไพทูรย์ มีมาก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0931379021


นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0869299111