หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 << ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลปลักแรด ร่วมลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 >>
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก
    ติดตั้งและขยายระบบการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
       
 
       
    การพัฒนาอาชีพประชาชนให้มีศักยภาพ
    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    การสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
    การส่งเสริมสวัสดิการ และนันทนาการ
    การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น
 
 
       
 
       
    รณรงค์ ส่งเสริม การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
       
 
       
    พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย
    พัฒนา อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่
    พัฒนาเทศบาลและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-365242 โทรสาร : 055-365242
จำนวนผู้เข้าชม 3,331,582 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com