ท่านต้องการให้ ทต.ปลักแรด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 4 )
15.38%
ด้านการคมนาคม ( 8 )
30.77%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
11.54%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 5 )
19.23%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 6 )
23.08%